Text: Rafa Marrasé

Fotos: Pierre Grubius


Els monuments Patrimoni de la Humanitat per la Unesco de Tarragona tenen, per primera vegada, un document en què s’analitza i diagnostica com es troba el patrimoni romà de la ciutat. Viu a fons Tarragona ha tingut accés a aquest document que no s’ha fet públic encara i que suposa una eina fonamental per saber l’estat de cada monument i per on s’ha de començar a treballar en cada cas. El document, anomenat Pla de Conservació, Diagnòstic i Actuacions d’Urgència del Conjunt Arqueològic de Tàrraco, ha estat elaborat pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), redactat per l’empresa Arcovaleno SL i ha comptat amb l’assessorament de Jaume Costa, arquitecte dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat, Maite Miró, arqueòloga dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat, Pep Antón Remolà, arqueòleg del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), Joan Menchón, arqueòleg de l’Ajuntament de Tarragona i Cristòfol Salom, arqueòleg de l’Ajuntament de Tarragona. El document, datat el mes d’octubre de 2015, assenyala les principals mancances i deficiències de conservació dels monuments de la ciutat i també apunta a intervencions poc encertades fetes amb anterioritat sobre el patrimoni.

[pullquote align=”left or right”]Entre 5 i 6 Milions d’euros costarà la conservació i restauració del Fòrum Provincial, Circ, Fòrum de la Colònia, Teatre, Amfiteatre i Necròpolis[/pullquote]

El pla pretén literalment, «posar sobre la taula les principals mancances conservatives detectades en cadascun dels monuments o jaciments que integren el conjunt, i apuntar les intervencions en conservació-restauració que n’han de garantir la correcta conservació, d’acord amb les directrius i criteris que actualment es segueixen en la conservació i restauració del patrimoni, recollits per les cartes internacionals i les recomanacions que es postulen des de les principals institucions que s’encarreguen de la conservació del patrimoni (ICOM, ICOMOS, ECCO, etc)».
Fa poc més d’un mes i mig es va presentar a l’Ajuntament de Tarragona el pla director per a la conservació de la muralla. El monument romà més gran de la península Ibèrica compta doncs amb un full de ruta que haurà de solucionar els problemes de conservació que ha patit els últims anys gràcies a un pressupost estimat de 12 milions d’euros que s’haurà d’aplicar en un període de 10 anys. El pla del CRBMC també assenyala alguns dels problemes de la muralla però ja no quantifica el cost dels treballs que s’hi haurien de fer perquè el pla director d’aquest monument ja ho contempla. «Es tracta d’un primer diagnòstic per veure com es troba el patrimoni romà de Tarragona. Fins ara no s’havia fet. Falta complementar-lo amb l’estudi que faran els companys de béns immobles», diu Àngels Solé, directora del CRMBC.

[pullquote align=”left or right”]Entre 2 i 2,5 milions d’euros costarà la conservació i restauració per l’Aqüeducte de les Ferreres, la Torre dels Escipions, la Pedrera del Mèdol, Centcelles, la Vil·la dels Munts i l’Arc de Berà[/pullquote]

Segons el Pla de Conservació, Diagnòstic i Actuacions d’Urgència del conjunt arqueològic de Tàrraco el pressupost estimat inicial de les actuacions per millorar els monuments de Tàrraco oscil·la entre els 7 i els 8,5 milions d’euros —el recinte de culte (temple sota la Catedral i terrassa superior de la Part Alta) i les muralles, no estan inclosos en aquest pressupost—.
A continuació, mostrem les principals i més destacades indicacions del Pla sobre l’estat de conservació de cada monument i les actuacions més urgents en cada cas, així com les conclusions que esmenta el document.

DSC_2730w

Muralla

Estat i alteracions de conservació:
– Manca d’estabilitat als carreus
– Apuntalats i xarxes protectores a la Torre de les Monges
– Problemes de filtracions i deficiència en els sistemes de recollida de l’aigua al coronament dels murs
– Alteracions mecàniques i perill de despreniments als revestiments
– Problemes de conservació i sanejament del Pas de Ronda
– Rejuntat insuficient i disgregacions dels morters de junta
– Manca de criteri unificat i morters sintètics en intervencions anteriors a la Muralla
Actuacions molt urgents:
– Estudi arquitectònic i estructural dels carreus
– Apuntalament d’urgència de la Torre de les Monges
– Estudi d’estanquitat del coronament dels murs
– Consolidació i segellat dels revestiments
Actuacions urgents:
– Projecte de restauració, rehabilitació de l’espai i adequació de l’entorn del Pas de Ronda
– Consolidació i rejuntat dels morters de junta
– Valorar la idoneïtat de les intervencions anteriors i eliminació de morters sintètics i ciments.
CONCLUSIONS: L’estat de conservació de la muralla és força dolent en general però molt variable segons les zones i elements conservats: s’hi troben afeccions estructurals de diversa consideració, diverses patologies de la pedra i una gran quantitat d’intervencions anteriors realitzades amb criteris poc unificats, fruit de les diferents èpoques d’actuació.
L’envergadura del monument i les múltiples alteracions que presenten els diversos trams i
elements de la muralla posen en relleu la necessitat d’un pla de conservació específic:
– L’elaboració d’un projecte que defineixi les intervencions a realitzar i que estableixi les diverses fases d’actuació, atenent a l’ordre de prioritats indicat. La primera urgència és la consolidació de les estructures arquitectòniques inestables i de totes aquelles zones que presentin perill de despreniments.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions òptimes de conservació del monument i l’aspecte cuidat dels espais patrimonials.

DSC_26035w


Fòrum Provincial

Estat i alteracions de conservació:
– Manca d’estabilitat de les lloses, notable moviment de les peces del paviment del Pretori
– Espai poc sanejat i abandonat de les restes del carrer Civaderia
– Inestabilitat estructural en les restes arqueològiques del carrer Civaderia
– Deixadesa i afectacions estructurals en l’edifici de la Plaça del Pallol
– Presència d’esgrafiats barrocs amb cert perill de despreniment a la façana principal de la Plaça del Pallol
– Mal estat de conservació general de l’interior de l’edifici de la Plaça del Pallol
– Manca de sanejament i manteniment; xarxa anticoloms al pati del Pretori
– Oxidacions importants el material constructiu en plantes superiors del pati del Pretori
Actuacions molt urgents:
– Fixació de les peces del paviment de les terrasses pel perill que suposa per a la circulació dels visitants
– Neteja i preconsolidació del solar on es troben les restes arqueològiques
– Rehabilitació integral, estabilització estructural, restauració dels paraments i adequació dels espais de l’edifici de la Plaça del Pallol
– Restauració integral de la façana principal
– Restauració integral i adequació dels espais interiors de l’edifici de la Plaça del Pallol
Actuacions urgents:
– Valoració de la substitució dels pilars de pedra artificial per pilars de pedra natural en plantes superiors del pati del Pretori
CONCLUSIONS: L’estat de conservació de les restes del Fòrum Provincial és molt variable segons les zones, sobretot en relació a la desigualtat en l’atenció rebuda al llarg de la història, a la seva ubicació arreu de l’entramat urbà del casc antic i també a causa de la diferència de titularitat (municipal o privada) dels solars on es conserven els vestigis del recinte foral.

DSC_2277w

Circ
Estat i alteracions de conservació:
– Pèrdua de recobriment, manca de cohesió a la graderia (sector sud-est) de la capçalera.
– Ciments afegits, humitats i sals solubles als paraments de la volta del carrer de l’Enrajolat
– Trencaments de graons amb perill d’entrebanc en l’escala d’accés a la zona superior del Circ
– Mal estat de conservació dels morters en el mur i arc nord de la volta de Sant Hermenegild
– Mal estat de conservació en el fragment de graderia del carrer del Trinquet Vell
Actuacions molt urgents:
– Intervencions de restauració a la graderia de la capçalera, i la volta del carrer de l’Enrajolat
Actuacions urgents:
– Intervenció de restauració en els graons de l’escala a la zona superior del Circ
– Eliminació i restitució de morters deteriorats a la volta de Sant Hermenegild
– Intervenció de restauració al fragment de la graderia del carrer Trinquell Vell
CONCLUSIONS: L’estat de conservació de les restes del Circ és molt variable segons les zones, sobretot en relació a la seva ubicació arreu de l’entramat urbà del casc antic i també a causa de la diferència de titularitat (municipal o privada) dels solars on es conserven els vestigis del recinte foral.
Pla de conservació específic que inclogui:
– Un estudi previ, realitzat de manera acurada i per sectors, que inclogui un inventari complet de les restes conservades tant en àmbits públics com privats.
– L’elaboració d’un projecte que defineixi les intervencions a realitzar i que estableixi les diverses fases d’actuació, atenent a l’ordre de prioritats indicat.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions
òptimes de conservació del monument i l’aspecte cuidat dels espais patrimonials

DSC_2349w

Fòrum de la Colònia

Estat i alteracions de conservació:
– Alteracions superficials i mecàniques; rejuntat insuficient de les estructures
– L’enjardinat dels anys 60 presenta arrels i humitats
– Tirants metàl·lics oxidats, revestiments en mal estat de les columnes de la basílica
– Jaciment en estat de deixadesa (brutícia, plantes, restes d’animals, etc)
Actuacions molt urgents:
– Intervenció de restauració en les estructures
– Restauració de mosaics i millora de les condicions de conservació i construcció d’una passera
Actuacions urgents:
– Sistema de drenatge i enjardinat
– Estabilització estructural de les columnes
– Instaurar un programa de manteniment regular
CONCLUSIONS: El jaciment del Fòrum de la Colònia es troba en un estat de conservació variable, segons els àmbits i elements conservats. Sobretot destaquen algunes intervencions anteriors poc adequades, efectuades algunes amb criteris d’altres temps i d’altres fins i tot amb un dubtós rigor arqueològic.
Pla de conservació específic que inclogui:
– Un estudi previ, realitzat de manera acurada i per àmbits o sectors del jaciment.
– L’elaboració d’un projecte que defineixi les intervencions a realitzar i que estableixi les diverses fases d’actuació, atenent a l’ordre de prioritats indicat.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions
òptimes de conservació de les restes conservades i l’aspecte cuidat de l’espai patrimonial

DSC_2233w

Teatre
Estat i alteracions de conservació:
– Manca d’estabilitat de les restes arqueològiques
– Procés d’alteració actiu dels carreus
– Descohesió dels revestiments i aplacats de marbre amb el seu suport; disgregació dels arrebossats
– Manca de drenatge al jaciment
– Acumulacions de terra que proporcionen un aspecte poc ordenat
– Morters de junta disgregats i insuficients
– Alteracions de conservació com pegats de ciment i morters sintètics en intervencions anteriors
Actuacions molt urgents:
– Sanejat del terreny, falcat dels carreus i consolidació estructural de les restes arqueològiques
– Intervenció en els carreus
– Intervenció de consolidació i bisellat dels revestiments i aplacats de marbre
– Estudi de sistemes de canalització de l’aigua
– Consolidació dels morters de junta i rejuntat
– Eliminació i substitució de tots els morters sintètics i ciments
CONCLUSIONS: L’estat de conservació del teatre és molt dolent, fins i tot qualificable de ruïnós, tant per les vicissituds històriques que ha sofert el conjunt (que n’han determinat el seu estat fragmentari) com per les seves actuals condicions de conservació: està situat en un entorn impropi (entremig de diverses illes de cases que en dificulten l’atractiu turístic) i en un estat d’abandonament que potencia la degradació accelerada de les restes conservades.
Pla de conservació específic que inclogui:
– Un estudi previ, realitzat de manera acurada i per àmbits o sectors del jaciment.
– L’elaboració d’un projecte de conservació-restauració que defineixi les intervencions a realitzar i que estableixi les diverses fases d’actuació, atenent a l’ordre de prioritats indicat i seguint les
directrius establertes pel Projecte de Conservació-Restauració del Teatre Romà de Tarragona
(CRBMC, 2015).
– L’elaboració d’un projecte global de rehabilitació, adequació i revalorització de l’entorn
monumental.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions òptimes de conservació de les restes conservades i l’aspecte cuidat de l’espai patrimonial.

DSC_2282w

Amfiteatre
Estat i alteracions de conservació:
– L’edifici presenta problemes d’estabilitat estructural, que ja han ocasionat diversos enfonsaments al llarg del temps, i que encara es manifesten a través de nombroses esquerdes i desplaçaments de carreus (sobretot a la zona de la càvea reconstruïda). Aquests problemes deriven dels moviments de l’edifici, deguts sobretot al pas de la línia del ferrocarril: la seva construcció va afectar a part de la graderia, i gairebé amb tota seguretat provoca vibracions a l’estructura del monument. La composició del sòl (amb argiles expandides) també deriven en moviments de l’edifici.
Actuacions molt urgents:
– Estudi estructural i projecte arquitectònic
Actuacions urgents:
– Intervenció de restauració en els carreus
– Eliminació de plantes i manteniment en les plantes superiors
CONCLUSIONS:  L’estat de conservació de l’amfiteatre és molt variable segons les zones i elements conservats: hi trobem diverses afeccions estructurals, patologies de la pedra i una gran quantitat d’intervencions anteriors, la majoria realitzades amb criteris d’altres temps, que han proporcionat al monument el seu aspecte actual.
Pla de conservació específic que inclogui:
– Un estudi previ, realitzat de manera acurada i per sectors.
– L’elaboració d’un projecte que defineixi les intervencions a realitzar i que estableixi les diverses fases d’actuació, atenent a l’ordre de prioritats indicat. La primera urgència és la consolidació de les estructures arquitectòniques inestables i de totes aquelles zones que presentin perill de despreniments.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions
òptimes de conservació del monument i l’aspecte cuidat de l’espai patrimonial

DSC_2201w

Necròpolis Paleocristiana
Estat i alteracions de conservació:
– Perill de despreniment i manca d’estabilitat a l’edifici
– Estat de conservació dolent dels béns mobles del museu
– Deixadesa, brutícia, plantes i aus mortes a les criptes
– Oxidació de les bigues amb perill de despreniment, planxes d’uralita degradades a la teulada de la cripta dels Arcs
– Alteracions superficial i fisico-mecàniques; humitat, sistemes de falcat deficients i manca de tapes als sarcòfags i peces del lapidari
– Humitat i alteracions superficials i mecàniques a la cripta de les Roses o dels Enginyers
Actuacions molt urgents:
– Projecte de restauració integral (reobertura al públic) de l’edifici, antic museu de la necròpolis. Coberta nova, restauració de les façanes i adequació d’espais expositius
– Inventari i restauració dels béns mobles del museu
Actuacions urgents:
– Projecte integral de restauració i rehabilitació i programa de manteniment de les criptes
– Projecte de restauració del conjunt funerari. Substitució de la coberta (sistema que impedeixi l’entrada d’aus) a la cripta dels Arcs
– Projecte de restauració del conjunt i millora de la ventilació de la cripta de les Roses
– Inventari i estudi de les peces, valoració de la disposició a l’exterior, sistema de presentació i sistemes de desguàs (sarcòfags sense tapa)
CONCLUSIONS: La recent adequació i reobertura del recinte (després de 21 anys tancat) ha posat fre a la situació de deixadesa i d’abandonament que el jaciment patia des de feia anys i que, sumat a gairebé 50 anys d’exposició a la intempèrie, havia derivat en una progressiva degradació de les restes arqueològiques, fins al punt que aquestes veien compromesa la seva lectura i conservació. A priori tots els sectors de la zona excavada es troben consolidats, restaurats i museïtzats. No obstant això, en determinades zones s’observen algunes mancances conservatives, i també cal tenir en compte que encara hi ha diversos àmbits i elements del jaciment sense intervenir.
Recinte de Culte
Estat de conservació i conclusions: La dificultat d’accés a aquesta àrea, majoritàriament conformada per restes arqueològiques al subsòl de la catedral i el seu entorn, han impossibilitat que en aquesta fase s’hagi pogut visitar aquest element. Donades les característiques que el conformen es pot considerar que es troba
estable, tot i que seria pertinent preveure’n una revisió futura.
Aqüeducte
Estat i alteracions de conservació:
– Desadhesió i trencaments d’empelts del canal superior
– Alteració dels morters i composició, criteris i tècniques d’aplicació inadequats en els morters de restauració
– Mal estat i aixecat del geotèxtil en algunes zones del canal superior
Actuacions urgents:
– Reparació i reposició dels empelts
– Analítiques dels morters i eliminació dels morters en mal estat
– Substitució o recol·locació del geotèxtil
CONCLUSIONS: Si bé la recent intervenció ha millorat en gran part les condicions generals de conservació del monument (sobretot pel que fa a la consolidació de l’estructura arquitectònica, a la reparació de les filtracions superiors, a la neteja de la pedra i al desbrossat de plantes), en l’àmbit global no es pot considerar una actuació satisfactòria, sobretot pel que fa al mal estat que presenten els morters afegits i per la irregularitat en els tractaments entre les diverses zones de l’aqüeducte.
És necessari plantejar doncs una nova intervenció que rectifiqui i recondueixi les actuacions
inadequades, sobretot pel que fa als morters afegits en la intervenció anterior. Una vegada
recollida la informació pertinent (analítiques dels morters afegits per esclarir-ne la composició), i aclarida la qüestió administrativa i legal sobre les garanties de l’obra executada, caldrà elaborar un projecte d’intervenció que, atenent a l’ordre de prioritats indicat, permeti solucionar els aspectes esmentats.
El projecte s’haurà d’incloure en un pla de conservació específic del monument que inclogui:
– Els estudis pertinents relatius al monument, alguns dels quals ja s’estan realitzant en aquests
moments (analítiques de morters, etc).
– L’elaboració d’un projecte que defineixi les intervencions a realitzar, atenent a l’ordre de prioritats indicat.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions
òptimes de conservació del monument i l’aspecte cuidat de l’entorn patrimonial.

DSC_2151w

Vil·la mausoleu de Centcelles
Estat i alteracions de conservació:
– Filtracions, problemes de canalitzacions i plantes superiors en la coberta de la sala absidiada
– Separació dels morters, possibles despreniments dels revestiments del conjunt de banys i pati envoltat d’estances
– Falta de senyalització de les fosses excavades. Perill per al visitant
– Taques d’humitat, recobriments biogènics i eflorescències salines al sostre de la sala quatrilobulada
– Estat deficient (pilars i bigues metàl·liques) i pilars situats sobre les restes del conjunt de banys I pati envoltat d’estances (ala occidental)
Actuacions molt urgents:
– Rehabilitació de la coberta
– Intervenció de conservació-restauració en els revestiments
– Senyalització i protecció de les fosses
Actuacions urgents:
– Neteja, dessalat puntual i tractament biocida del sostre de la sala quatrilobulada
– Intervenció d’adequació de la coberta dels banys
CONCLUSIONS: Tot i que l’edifici, el jaciment i l’entorn es troben en general força cuidats, s’han detectat diverses mancances conservatives que necessiten ser resoltes, sobretot pel que fa a les cobertes i als vestigis conservats a l’exterior.
L’envergadura del jaciment i les diverses intervencions que requereix posen en relleu la
necessitat d’un pla de conservació específic que inclogui:
– Un estudi previ, realitzat de manera acurada i per àmbits o sectors del jaciment.
– L’elaboració d’un projecte que defineixi les intervencions a realitzar i que estableixi les diverses fases d’actuació, atenent a l’ordre de prioritats indicat.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions
òptimes de conservació de les restes conservades i l’aspecte cuidat de l’espai patrimonial.

DSC_2111w

Vil·la dels Munts
Estat i alteracions de conservació:
– Degradació dels materials de restauració de les pintures murals
– Oxidació i perforacions i dimensions insuficients de la coberta del criptopòrtic i habitacions de la Domus.
– Alteracions superficials i mecàniques dels morters; humitats per capil·laritat de les estructures muraries del criptopòrtic i habitacions de la Domus.
– Desperfectes causats per plafons d’aerolam
– Alteracions en morters al criptopòrtic i habitacions de la Domus i el mitreu
– Manca d’estabilitat estructural a la zona rústica i industrial
– Plantes de creixement espontani al jaciment
– Alteracions a les pintures murals i altres revestiments de les termes principals
– Estructures inacabades a l’atri-vestuari, latrines i paviments ambulacre
– Degradació de la lona i brutícia acumulada al triclinium i les dues sales anexes de la Domus
– Capa de ciment al revers, pendent de restauració als mosaics del triclinium
– Morters de junta disgregats o insuficients als murs del mitreu i al dipòsit d’aigua (La Tartana)
Actuacions molt urgents:
– Conservació i restauració integral de les pintures murals
– Substitució de l’actual coberta del criptopòrtic i les habitacions de la Domus
– Intervenció de restauració i sistema de drenatge de les estructures muraries del criptopòrtic i les habitacions de la Domus
– Intervenció de restauració i repàs i manteniment de les pintures anteriorment restaurades del criptopòrtic i les habitacions de la Domus
– Retirada dels plafons d’aerolam i reparació dels desperfectes dels murs del criptopòrtic i les habitacions de la Domus
– Intervenció de restauració integral dels morters del criptopòrtic i les habitacions de la Domus i del mitreu
– Intervenció de restauració i de consolidació de les estructures arquitectòniques de la zona rústica i industrial
Actuacions urgents:
– Esbrossada (herbicida si escau) i manteniment del terreny al jaciment
– Intervenció de restauració de les pintures murals i altres revestiments dels murs de les termes principals
– Eliminació de les estructures afegides als paviments de l’ambulacre
– Retirada del sistema de presentació (lona i estructura), neteja i sanejat del terreny. Intervenció de restauració de les estructures muràries del triclinium i dues sales annexes de la Domus
– Intervenció de restauració dels mosaics del triclinium i dues sales annexes de la Domus
– Intervenció de restauració dels morters de junta disgregats o insuficients als murs del mitreu i al dipòsit d’aigua (La Tartana)
CONCLUSIONS: La pràctica totalitat del jaciment, tot i haver rebut diverses intervencions de consolidació i restauració en el passat, mostra una deixadesa notable i un estat de conservació força deficient, a causa de la manca d’actuacions continuades i sobretot a la manca de manteniment. Aquest aspecte l’hem de considerar especialment greu en aquells àmbits on es conserven elements decoratius destacats, siguin coberts o bé exposats a la intempèrie.
Pla de conservació específic que inclogui:
– Un estudi previ, realitzat de manera acurada i per àmbits o sectors del jaciment.
– L’elaboració d’un projecte global que defineixi les intervencions a realitzar i que estableixi les
diverses fases d’actuació, atenent a l’ordre de prioritats indicat. En aquest sentit, remarquem que és prioritari actuar en les zones on s’hi conserven destacats elements decoratius, ja que en molts casos aquests presenten un seguit d’alteracions que en comprometen la seva lectura i conservació.

DSC_19865w

Arc de Berà
Estat i alteracions de conservació:
– Procés d’alteració actiu dels carreus
– Perill de despreniment, cromatisme poc integrat dels morters
Actuacions urgents:
– Estudi previ de les pàtines i intervenció de restauració
– Eliminar i substituir els morters afegits en mal estat
CONCLUSIONS: Divuit anys després de l’última intervenció de restauració integral del monument, aquest presenta un estat de conservació regular o dolent, sobretot pel que fa a l’estat de disgregació progressiva de la pedra i al mal estat d’alguns dels morters aplicats en intervencions anteriors.
Pla de conservació específic que inclogui:
– Un estudi previ i acurat de les alteracions que presenta el monument.
– L’elaboració d’un projecte que defineixi les intervencions a realitzar.
– L’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions
òptimes de conservació del monument i l’aspecte cuidat de l’entorn patrimonial.

DSC_20195w

Torre dels Escipions

Estat i alteracions de conservació:
– Erosió per acció de l’aigua de la pluja en cornises i elements escultòrics
– Tractament irregular i insuficient del rejuntament de carreus
Actuacions poc urgents:
– Valorar la col·locació d’un ràfec a la cornisa superior
– Revisió i unificació dels criteris de la intervenció anterior i cromatisme
CONCLUSIONS: La recent intervenció de conservació-restauració ha mitigat de manera substancial les principals alteracions i patologies de la pedra, fins al punt que podem considerar que el monument es troba actualment estable. Tot i així, es podrien matisar alguns aspectes de la intervenció anterior, sobretot en relació al rejuntament de carreus i als criteris de reintegració.
Com a mesura prioritària destaquem el rejuntament integral de carreus i l’establiment d’un programa de neteja i manteniment regular que garanteixi unes condicions òptimes de conservació del monument i l’aspecte cuidat de l’entorn patrimonial. De cara al futur, i atenent a l’ordre de prioritats indicat, caldrà considerar la resta de qüestions esmentades.

DSC_2743w

Pedrera del Mèdol
Estat i alteracions de conservació:
– Alteracions físico-mecàniques a la pedra
– Vegetació, recobriments biogènics i animals diversos
Actuacions poc urgents:
– Seguiments de les esquerdes; estudi geotècnic (agulla i fons d’explotació)
– Programa de manteniment regular. Seguiment dels desperfectes ocasionats per la vida animal
CONCLUSIONS: Després de l’última intervenció de sanejat i adequació de la pedrera, les necessitats conservatives es centren bàsicament en el seguiment de l’estat de conservació, en intervencions puntuals per al segellat d’esquerdes i eventuals consolidacions de la pedra, i en tasques relatives al manteniment dels vestigis arqueològics i de l’entorn, per tal de garantir la correcta conservació del conjunt en la seva doble consideració com a patrimoni cultural i paratge natural.
 
 
 


Pressupost d’estudi i redacció de projectes previs a les execucions d’intervenció:

Fòrum provincial: 58.632,92 euros
Circ: 23.722,70 euros
Fòrum de la Colònia: 16.459,94 euros
Teatre (centrat en el nimfeu): 18.021,28 euros
Amfiteatre: 25.006,84 euros
Necròpolis: 30.180,72 euros
Aqüeducte de les Ferreres: 9.179,26 euros
Torre dels Escipions: 3.877,16 euros
Pedrera del Mèdol: 6.444,42 euros
Centcelles: 28.925,32 euros
Vil·la dels Munts: 20.150,14 euros
Arc de Berà: 6.872,10 euros
 

LLEGEIX LA REVISTA SENCERA