viu-tarragona-5

La nostra primera editorial, “il•lusió en temps difícils”, feia re- ferència a com un grup de persones que creiem en el perio- disme local de qualitat ens havíem aventurat a desafiar el desconcert propi de temps de crisi i crear un projecte edito- rial. Aquest projecte es diu “Viu Tarragona” i, amb aquest nú- mero que ara teniu a les mans, celebra cinc sortides al ca- rrer. Gairebé un any mes tard, no només no hem perdut la il·lusió amb la que vam néixer, sinó que amb esforç, constàn- cia i animats per la bona acollida del producte ens hem aven- turat de nou i el mes passat va néixer “Viu Reus” a la pobla- ció veïna. “Viu Reus” ha nascut amb la mateixa voluntat que fa uns mesos va fer-ho Viu Tarragona: la de convertir-se en un nou mitjà de referència a la ciutat i en un nou vincle de co- municació entre els veïns i veïnes i les entitats, institucions, comerços i associacions locals així com una útil guia comer- cial.

La il·lusió és l’ ingredient bàsic de tot projecte emprenedor i, conscient d’això, Viu Tarragona ha volgut donar veu a cada número a diferents emprenedors i emprenedores de la ciutat que han decidit desafiar el pessimisme que impera en el mo- ment actual per tirar endavant els seus somnis. I precisa- ment aquest esperit emprenedor de Viu Tarragona va ser re- conegut el mes passat pel Sindicat de Periodistes als Premis de la Comunicació, i és que la revista va ser guardonada amb el “Premi a l’Emprenedoria” per part del jurat. El premi dis- tingia al professional, empresa periodística o de comunicació que ha estat capaç d’innovar, arriscar i créixer durant l’actual conjuntura econòmica. Perquè la clau no és d’altra que la de no perdre la il·lusió i mirar endavant. Això, sempre.

Anna Escolà