Els darrers anys ens hem acostumat a veure desfilar pels mitjans de comunicació advocats que defensen acusats implicats en causes molt mediàtiques. Les minutes que cobren aquests professionals són molt elevades i només estan a l’abast de grans empreses, grans fortunes o caixes de solidaritat impulsades per col·lectius. Però que passa quan una persona es veu implicada en un procés judicial i no

disposa de recursos econòmics per afrontar la seva defensa? Doncs llavors en- tren en escena els advocats del torn d’ofici. Són professionals d’edats molt dife- rents i també d’especialitats diverses que s’inscriuen als Col·legis d’Advocats per oferir justícia gratuïta als ciutadans i ciutadanes que no poden pagar un advocat. Al Camp de Tarragona n’hi ha més de 600 en l’actualitat. En els darrers anys, a més, ha augmentat la demanda de justícia gratuïta amb l’increment de casos de clàusules abusives en les hipoteques, desnonaments o divorcis.

Els advocats del torn d’ofici ja fa anys que denuncien que la retribució que reben per part del Departament de Justícia de la Generalitat -en el cas dels catalans- és molt baixa pel volum de feina que els representa. Col·lectius com els advocats joves també es queixen que en els darrers anys s’han complicat els requisits d’accés per a poder inscriure’s

al torn d’ofici, que té també un punt molt vocacional, com ho demostra el cas del reusenc Aureli Bofill, que superada
la vuitantena continua treballant en el torn d’ofici, on ja acumula una expe- riència de 54 anys. Coneixerem el

seu cas. En aquesta edició del Viu
a fons hem volgut fer una radio- grafia d’aquesta vessant del dret sovint massa poc coneguda per la ciutadania però que és una peça fonamental del sistema jurídic del nostre país i un servei i un compro- mís amb la societat per part d’un gran nombre d’advocats.