viu-quimica2Tarragona té molts ingredients per a convertir-se en referència a nivell europeu i ja ho és en alguns aspectes. La creació del projecte ChemMed, el clúster de la química, el més gran del sud del Medi- terrani, li va donar ales a aquest territori, aconseguint entrellaçar la formació, la investigació i la indústria en un conglomerat que in- fla veles i avança decidit cap a la consolidació. Així ho demostren centres d’excel·lència com l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) o la URV, en sintonia amb el teixit empresarial, encapçalat per l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i l’Asso- ciació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST).

A l’horitzó, un futur més verd, on el reciclatge, l’ús conscient i res- pectuós dels recursos limitats i els projectes en benefici de la po- blació agafen cada cop més protagonisme i visibilitat i es troben a l’epicentre de la innovació. Un futur que proposa solucions davant del panorama econòmic actual, que millora poc a poc però que en- cara ha de recórrer un llarg camí. Solucions com els convenis en- tre les empreses i els centres de formació professional, que estan aconseguint reinserir al món laboral a desenes de treballadors que en algun moment van perdre la seva feina i, a la vegada, fan possi- ble que molts joves puguin llaurar-se un futur professional prome- tedor en el sector químic, motor territorial.

Són molts els reptes que s’estan encarant amb intel·ligència i de- terminació i amb l’elasticitat necessària per adaptar-se a un món canviant i en constant evolució.