L’Anuari Econòmic Comarcal 2019 de BBVA revela que el Camp de Tarragona ha crescut un 1,5% en el seu Valor Agregat Brut (VAB) durant el 2018, una xifra per sota de la mitjana catalana. El fort impuls registrat els anys 2015 i 2016 mantenen les comarques tarragonines per sobre de la mitja del país si es té en compte tot el periode de recuperació després de la crisi (2013-2018)

Per Jordi Salvat Rovira

El catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Joan Oliver, que des de fa 25 anys coordina aquest minuciós estudi a nivell de tot Catalunya, considera que aquesta frenada del creixement a les comarques tarragonines durant el 2018 és conjuntural, a causa de la menor empenta industrial pel descens de les exportacions del sector químic pel context internacional i la baixada de la producció energètica l’any passat, sempre molt oscil·lant. També ha contribuït a la moderació del creixement la baixada del sector primari, una tendència general al país.
L’augment menor del VAB de l’1,5% al Camp de Tarragona es recolza en un augment del serveis (3,2%) i la construcció (4,1%), que més que compensen la davallada industrial (-2,5%) i del primari (-4,6%). El Valor Agregat Brut (VAB) és una magnitut macroeconòmica que medeix el valor total creat per un sector, país o regió. Es calcula a partir del valor del conjunt de béns i serveis que es produeixen durant un periode de temps.

EL CAMP DE TARRAGONA HA CRESCUT UN PUNT PER SOTA DEL CONJUNT DE CATALUNYA DURANT EL 2018

L’Anuari Econòmic Comarcal 2019 de BBVA, que analitza la distribució territorial de l’evolució econòmica catalana per comarques, apunta un creixement del VAB el 2018 del 2,6% en el conjunt del país. Aquesta xifra, tot i que inferior al 3,3% del 2017, permet que el VAB de l‘economia catalana superi ja en un 6,2% el de l’any 2007. A nivell territorial, l’Àrea Metropolitana de Barcelona experimenta el major creixement, amb un VAB del 2,9%, i esdevé l’únic eix territorial que creix per sobre el conjunt de Catalunya. La dinàmica del 2018 s’ha reflectit en una ocupació que, mesurada per l’EPA, va créixer d’un 2,8% anual.

SUPERANT LA CRISI

Amb les dades del 2018, Tarragona supera els estralls de la crisi en termes de VAB amb un augment acumulat de l’1,6% en el període 2007-2018. És el primer cop que passa. Tot i això, la línia marcada des de 2015, quan es va arribar al 6,9% d’augment, és descendent. En canvi, en termes d’ocupació, els afiliats assolits el 2018 encara estan un -5,3% per sota els del 2007. Oliver considera que encara falten molts anys perquè la construcció recuperi el nivell d’ocupació d’abans de la crisi, ja que actualment és un 55%. En canvi, en el sector serveis ja hi ha un 18% més d’ocupació que el 2007.


L’augment del VAB el 2018 al Camp de Tarragona (1,5%), és reflex del descens de la indústria (-2,5%), un sector que aporta gairebé el 30% del VAB d’aquestes comarques, i de la davallada del primari (-4,6%). Aquesta dinàmica negativa es va compensar parcialment amb la fortalesa dels serveis (creixement del 3,2%), principal sector d’aquestes comarques amb dues terceres parts del VAB, i que es va veure recolzat per la construcció (4,1%). Tot i la moderació del 2018, el Camp de Tarragona situa l’augment del seu VAB a la recuperació 2013-18 (del 16,2%) com el de màxim creixement del país (per sobre el 14,9% català).
En l’àmbit industrial, la important contracció mostra la forta davallada de les produccions d’energia, gas, aigua i reciclatge (del -10,1%), i el baix increment de les manufactures (0,3%). Pel que fa a les caigudes de l’energia, al Baix Camp es va contreure de -12,7% i al Tarragonès va caure d’un -6,3%. En les branques manufactureres, la davallada de la química (prop del 30% del VAB industrial), només és compensada, en part, pels augments de la fabricació de material de transport i la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, i el creixement més contingut en les indústries de l’alimentació, begudes i tabac.

El mercat de treball del sector industrial va presentar el 2018 un creixement prou intens dels afiliats (del 2,4%), que consolida la recuperació de l’afiliació del sector entre 2013 i 2018. Però encara insuficient per compensar la forta contracció dels anys 2007 a 2013. Els 38.000 afiliats assolits el 2018 es troben encara un -4,8% per sota els registrats el 2007.
Amb aquests registres del darrer any, la dinàmica en el sector industrial entre 2007 i 2018 continua essent molt positiva (augment proper al 15%), perquè els efectes de la crisi van ser relativament continguts (davallada propera al -7%) i la recuperació 2013-2018 ha estat intensa (augment del 22,9%). El 2018, el VAB real del sector el 2018 superava en un 14,6% el del 2007. Per comarques, el Baix Penedès és la que més ha pujat, amb un 2,1% i la Conca de Barberà la segueix amb un 1,6%. En canvi, el Baix Camp és la que registra una baixada més gran del VAB industrial, amb un 6,2%.

EL SECTOR TERCIARI CONTINUA A L’ALÇA

La fortalesa que han mostrat aquestes comarques en l’activitat terciària el 2018 expressa l’acció combinada tant dels avenços dels privats (augment d’un 3,1% i aportació de tres quartes parts del VAB terciari), com dels col·lectius (increment d’un 3,5%). Amb aquests registres del 2018, el VAB terciari acumula, respecte del generat el 2007, una notable millora del 13,4%. En l’àmbit del terciari privat, el VAB d’aquestes branques el 2018 superava el del 2007 en un 9,3%. I de la seva banda, els serveis col·lectius han estat més positius i el seu VAB el 2018 se situa un 28,7% per sobre el del 2007.
El coordinador de l’anuari, Joan Oliver, assenyala de la forta terciarització de l’economia del Camp de Tarragona, que arriba ja al 77% del total. Oliver adverteix que aquest any s’ha detectat un fenomen nou que és el molt baix creixement del comerç, que havia estat motor de generació d’ocupació entre els anys 2013-2017 i, en canvi, augmenta el transport per carrretera. L’explicació, segons el catedràtic, és l’augment de les compres per internet i tot apunta que aquesta tendència s’accentuarà.

EL VAB TERCIARI ACUMULA, RESPECTE DEL GENERAT EL 2007, UNA NOTABLE MILLORA DEL 13,4%

L’avenç del 2018 en l’àmbit dels serveis privats reflecteix, d’una banda, increments rellevants en branques com les activitats professionals, científiques i administratives, l’hostaleria i els transports i l’emmagatzematge. Així com també avenços, però moderats, en el comerç. Alhora que es produeixen caigudes a les activitats immobiliàries. Pel que fa als col·lectius, destaca l’augment intens dels d’administració pública i el menor avenç de la sanitat i serveis socials.

L’ocupació al sector terciari va augmentar el 2018, amb un increment d’afiliats del 3,7% que se situen ja un 9,1% per sobre els registrats el 2007. Amb tot, hi ha diferències entre l’avenç ocupacional del terciari privat i del col·lectiu. Els 52.000 afiliats als serveis col·lectius superen en un 24,0% els del 2008 i els 133.000 dels privats els superen en un 6,1%. Si ens fixem per comarques, l’Alt Camp és la comarca amb un comportament millor del VAB serveis el 2018, amb un augment del 4,5%, seguida del Tarragonès, amb un 3,6%.

RECUPERACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

L’augment del VAB de la construcció el 2018 reflecteix, la molt positiva dinàmica de la branca d’edificació i promoció immobiliària, amb un avenç del 7,2%. Part d’aquesta notable expansió recull la paulatina recuperació residencial: el 2018 han assolit 724 habitatges iniciats, una xifra que implica una millora des del mínim de 176 el 2014, però molt allunyada dels vora 16.100 del 2006. A l’edificació s’hi va sumar el bon comportament de les branques de demolició i preparació de terrenys i, també, de l’obra civil, mentre que el principal subsector de la construcció (instal·lació i acabat d’edificis) va avançar modestament.

Tot i la relativament intensa empenta de la construcció al Camp de Tarragona el 2018, el canvi 2007-2018 continua encara en un terreny molt negatiu (una contracció acumulada del -54,6%). Amb aquest resultats, i tot i que el 2018 l’ocupació al sector va créixer d’un prou intens 4,5 %, l’afiliació només ha recuperat una part petita de les pèrdues de la crisi i la reducció 2007-18 se situa en el -57,7% dels efectius existents el 2007.

La comarca del Baix Penedès lidera l’augment del VAB de la construcció amb un 6,4%, seguit del Priorat, amn un 5,9% i el Baix Camp, amb un 5,8%, aquesta darrera comarca amb un números absoluts més alts. El Tarragonès, amn una pujada del 2,8% és més moderat.

L’AUGMENT MENOR DEL VAB DE L’1,5% AL CAMP DE TARRAGONA ES RECOLZA EN UN AUGMENT DELS SERVEIS I LA CONSTRUCCIÓ

Pel que fa al primari, la caiguda del -4,6% del seu VAB el 2018 expressa tant la davallada de l’agricultura (amb més del 58% del VAB sectorial i una contracció del -5,8%) com el descens de la ramaderia, a causa de la caiguda de l’aviram. Finalment, la pesca va augmentar d’un 4,2%. Hi ha tres comarques del Camp de Tarragona en positiu. Destaca el Baix Penedès, amb un augment del VAB primari del 4,7%. Per darrera estan l’Alt Camp (+1,5%) i Tarragonès (+0,9%). El Baix Camp i el Priorat, en canvi han baixat un 10% i un 10,5% respectivament.

UN 2020 COMPLICAT, UN 2021 NO TANT

Sobre l’evolució de l’economia el proper any, Oliver considera que l’economia catalana tocarà fons, amb un 1,5% de creixement i que el 2021 tornarà a l’1,9% que es preveu el 2019, sempre que no hi hagi cap gran conflicte econòmic o bèl·lic internacional quedesestabilitzi l’economia mundial. El catedràtic destaca el paper molt important del Banc Central Europeu, amb la compra de deute públic espanyol, que ja supera els 300.000 milions d’euros i es preveuen noves adquisicions: “Això fa deu anys no va passar.” També assenyala que el 70% dels nous ocupats són immigrants, una tendència que pot anar a l’alça els propers anys a causa de l’envelliment de la població catalana i espanyola.