Gravat El triomf de Santa Tecla (1765). Font Arxiu Diocesà de Tarragona