Els sous i l’estat de comptes de la Fundació Tarragona 2017

Text: Rafa Marrasé

Foto: Pierre Grubius


L’organització dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 s’articula a través de la figura jurídica d’una fundació constituïda per l’Ajuntament de Tarragona i el Comitè Olímpic Espanyol (COE). L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros n’és el president del patronat de la fundació i el president del COE, Alejandro Blanco, el vicepresident.
Viu a Fons Tarragona, en virtut de la llei de la transparència va demanar les dades i els comptes d’aquesta fundació que s’encarrega d’organitzar els Jocs. Els números que presentem a continuació fan referència a l’estat de comptes de la Fundació fins a 31/12/2014 i l’exercici 2014 perquè des de Tarragona 2017 afirmen que l’estat de comptes de 2015 encara no s’ha aprovat.

Els salaris que es presenten a continuació també van ser demanats en virtut de la llei de la transparència i, per tant, són xifres oficials facilitades per la Fundació Tarragona 2017. L’organigrama no disposa de noms i cognoms per a cada càrrec perquè, segons la Fundació Tarragona 2017, això vulneraria la llei de protecció de dades —en creuar els noms dels càrrecs amb els salaris que es presenten a continuació—.
SALARIS BRUTS ANUALS:

DIRECTOR SERVEIS CORPORATIUS           44.000 €
SECRETÀRIA DIRECCIÓ           32.000 €
SECRETÀRIA           20.000 €
FINANCES I COMPTABILITAT           12.600 €
ASSESSORA LEGAL I CONTRACTACIÓ           38.000 €
TÈCNIC CONTRACTACIÓ           12.600 €
TÈCNIC PROGRAMA CULTURA I VALORS           24.000 €
TÈCNIC PROJECTE EDUCATIU           34.000 €
DIRECTORA PATROCINIS I ESDEVENIMENTS           60.000 €
RESPONSABLE DE TICKETING           32.000 €
LOGÍSTICA I MATERIALS           20.000 €
DIRECTOR DE MARKETING I COMUNICACIÓ           60.000 €
RESPONSABLE DE PREMSA I PROMOCIÓ           32.000 €
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I PLATAFORMA DIGITAL           24.000 €
DIRECCIÓ PROTOCOLO I RELACIONS INTERNACIONALS  0 € (aquest salari l’abona el COE)
RESPONSABLE DE PROTOCOL           34.000 €
SERVEIS FAMÍLIA MEDITERRÀNIA           20.000 €
RESPONSABLE DE RELACIONS AMB ELS CONs           34.000 €
DIRECTOR D’OPERACIONS I SERVEIS           60.000 €
RESPONSABLE D’OPERACIONS I SERVEIS           34.000 €
RESPONSABLE DE VOLUNTARIS           30.000 €
DEPARTAMENT DE VOLUNTARIS           20.000 €
DEPARTAMENT DE VOLUNTARIS           20.000 €
DEPARTAMENT DE VOLUNTARIS           20.000 €
DIRECTOR ESPORTS I INFRAESTRUCTURES           85.000 €
RESPONSABLE D’ESPORTS           32.000 €
COORDINADOR TÈCNIC D’ESPORTS           24.000 €
COORDINADOR TÈCNIC D’ESPORTS           24.000 €
RESPONSABLE D’INFRAESTRUCTURES           34.000 €
COORDINADOR TÈCNIC D’INFRAESTRUCTURES           24.000 €

TOTAL: 940.200 euros

ORGANIGRAMA

 

 

COMPTES FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 FINS A 31/12/2014:

 

Memòria 2014

 

Fundació Tarragona 2017

Patrons

President: Josep Fèlix Ballesteros

Vicepresident: Alejandro Blanco Bravo

Vocals:

Víctor Sánchez Naranjo

Javier Villamayor Caamaño

Ricardo Leiva Román

Mª Isabel Negueruela Morales

 

Comptes Tarragona 2017 a 31/12/2014 (la memòria de 2015 no està aprovada encara)

Actiu no corrent:  3.803.997,54

Destacats:

 • Crédits a tercers: 3.800.000
 • Immobilitzat material: 3.997,54

 

Actiu corrent: 2.515.661,74

Destacats:

 • Tresoreria: 833.701,27
 • Patrocinadors: 1.600.000
 • Usuaris, patrocinadors i deutors i altres comptes a cobrar: 1.680.214,93

TOTAL ACTIU: 6.319.659,27

 

Patrimoni net i passiu:

Patrimoni net: 6.214.235,77

Fons Propis: 15.000

Subvencions, donacions i llegats rebuts: 6.199.235,77

Passiu corrent: 105.423.50

TOTAL PASSIU: 6.319.659,27

 

Immobilitzat material:

 • Mobiliari i equips d’oficina: 1.621,40
 • Altres: 3.708,65
 • Total: 5.330,05

Amortització de l’immobilitzat material

 • Mobiliari i equips oficina: 405,35

Total net: 3.997,54

 

Actius financers:

 • A llarg termini:
 1. Préstecs i partides a cobrar 3.800.000
  1. Patrocinadors donacions irrevocables: 3.800.000

 

A curt termini:

 1. Préstecs i partides a cobrar: 1.680.214,93
  1. Patrocinadors i donacions irrevocables: 1.600.000
  2. Patrocinadors patrocinis: 80.62,50

 

PATROCINADORS DONACIONS IRREVOCABLES:

Repsol: 1.800.000  (en partir des de 450.000 per any des del 2014 a 2017)

Caixa Banc: 1.080.000 (en partir des de 270.000 euros per any 2014-2017)

El Corte Inglés: 700.000 (175.000 euros per any)

Damm: 2.700.000 (comença el 2015 i 700.000 euros, i 1 milió el 2017 i un altre el 2017)

Comsa-Emte: 15.000

TOTAL: 6.295.000 euros (dels quals, 5.400.000 ja s’havien cobrat el 31/12/2014)

 

PATROCINADORS PATROCINIS:

Repsol: 50.000

CaixaBanc: 30.000

El Corte Inglés: 50.000

Damm: 66.250

Autoritàt Portuària Tarragona: 9.500

TOTAL: 205.750 (dels quals 80.162,50 ja s’havien cobrat el 31/12/2014)

 

TRESORERIA:

Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria: 15.964,20

Caixa Bank: 815.736,93

Caixa, Efectiu: 2.000,76

TOTAL: 833.701,89

 

PASSIUS FINANCERS:

Només a curt termini a 31/12/2014

Dèbits i partides a pagar: 105.423,50

Creditors a curt termini: 105.423,60

Creditors diversos: 43.490,79

Remuneracions pendents de pagament: 1.091,70

Altres deutes amb les administracions públiques: 60.841,01

FONS PROPIS   

Socis Fundadors

Ajuntament de Tarragona: 12.000

COE: 3.000

CAPITAL SOCIAL: 15.000

 

INGRESSOS I DESPESES:

L’exercici 2014 va tenir unes pèrdues de 95.764,24 euros que es van cobrir mitjançant el traspàs com a ingrès al compte de Pèrdues i Guanys del mateix import sota el concepte “Donacions traspasades a l’exercici”.

El total de retribucions percebudes per la Direcció General que recau en el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona ascendeix a 85.000 euros. No s’ha percebut cap retribució per part dels membres del Patronat  ja que segons els Estatuts de la Fundació el càrrec és gratuït.

Sous i salaris: 86.516,94

Assegurances socials a càrrec de la Fundació: 23.116,42

Altres despeses d’explotació

Serveix exteriors: -191.805,88

 

EXERCICI 2014. DESPESES I INGRESSOS

 1. Ingressos:
  1. Donacions traspassades al resultat: 95.764,23
  2. Patrocinis publicitaris: 206.750,00
  3. Altres ingressos financers: 257,63

TOTAL INGRESSOS: 302.771,76

 

 1. Despeses:
  1. Personal: 109.633,36
  2. Altres despeses d’explotació: 191.805.89
   • Lloguers: 605,00
   • Assessoraments: 12.668.70
   • Comissions Donacios i Patrocinis: 99.220,00
   • Auditoria: 3.465,00
   • Primes assegurances: 77,09
   • Transports: 2.347,52
   • Serveis Bancaris: 472,38
   • Publicitat i relacions públiques: 33.888,61
   • Subministraments: 410, 13
   • Altres serveis: 38.046,46

Amortitzacions: 1.332,51

TOTAL DESPESES: 302.771,76